Vilkår & Betingelser

A. PLATFORMSBETINGELSER

Vi, Oscar Biludlejning ApS, med hjemsted i Århus, registreret i CVR-registret ved den lokale domstol i Århus under CVR: 40812210 (tlf. +45 42 90 90 48, e-mail: [email protected]) (i det følgende benævnt "Oscar"), driver en online platform, der matcher biludlejningskontrakter, som kan tilgås via den danske hjemmeside www.hejoscar.dk eller via softwareapplikationen Oscar, der er tilgængelig til Android og iOS ("platformen").

Via platformen kan ejere af erhvervskøretøjer/bilforhandlere ("partnerne") oprette og offentliggøre oplysninger ("annoncerne") om nye og brugte biler eller varevogne ("køretøjerne"), som de ønsker at udleje, så brugere ("forbrugerne") kan foretage en reservation ("reservationen") til leje af disse køretøjer direkte hos partnerne ("biludlejningstjenesterne").

Disse brugsbetingelser ("Betingelserne") er de grundlæggende regler for adgang til og brug af platformen for partnerne og de forbrugere, der bruger Oscars service til information eller til at indlede eller indgå aftaler om biludlejning (som defineret nedenfor) (samlet benævnt "brugerne"). Bemærk venligst, at bestemmelserne i afsnit A. og B. i disse vilkår gælder for både partnere og forbrugere. LÆS VENLIGST DISSE VILKÅR OG BETINGELSER OMHYGGELIGT.

Bemærk venligst, at Oscar ikke selv tilbyder udlejning af biler og ikke er part i de biludlejningsaftaler, der skal indgås, andre kontrakter eller kontraktforhold af nogen art mellem brugerne. Disse er udelukkende mellem individuelle forbrugere og partnere.

I forbindelse med disse vilkår og betingelser betyder "du" eller "din" alle fysiske eller juridiske personer eller sammenslutninger af personer, der bruger platformen enten som partnere eller som forbrugere til informationsformål eller til at indlede eller indgå kontrakter om biludlejning. "vi" eller "os" betyder Oscar (som defineret ovenfor).

B. GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUGERE

1. ADGANG OG OMFANG AF TJENESTER

1.1 Brug og autorisation

I princippet kan du se de annoncer, der er offentliggjort på platformen, uden at registrere dig.

Booking af et køretøj som forbruger er kun tilladt for fysiske personer, der er mindst 18 år gamle og har ubegrænset retsevne. Mindreårige og andre fysiske personer uden eller med begrænset retsevne har ikke tilladelse til at booke et køretøj.

Registrering som partner er betinget af forudgående godkendelse fra Oscar.

Som en del af registreringsprocessen skal du sandfærdigt og fuldstændigt udfylde alle obligatoriske felter i registreringsformularen og give Oscar visse oplysninger. Disse oplysninger vil blive behandlet fortroligt i overensstemmelse med vores fortrolighedspolitik.

Ved at indsende registreringsformularen giver brugeren et tilbud om at indgå en brugeraftale med Oscar, accepterer disse vilkår og betingelser for Oscar og erklærer, at han eller hun ikke er udelukket fra at bruge tjenesten. Oscar forbeholder sig ret til at afvise registrering af en bruger uden begrundelse.

1.2 Registrering og brugerkonto

Du skal give nøjagtige, aktuelle og, i det omfang det er obligatorisk og korrekt markeret, fuldstændige oplysninger og acceptere ikke at udgive dig for at være nogen anden person eller enhed, når du registrerer dig, og at holde dine kontooplysninger opdaterede. I tilfælde af en ændring af de indsamlede data efter registrering, skal brugeren straks opdatere sine oplysninger på sin brugerkonto eller - hvis dette ikke er muligt - straks informere Oscar om ændringerne.

På vores servere vil vi beskytte dine registreringsdata mod uautoriseret offentliggørelse eller adgang gennem passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger. Uden for vores kontrol er du eneansvarlig for at opretholde fortroligheden af dine legitimationsoplysninger og for alle aktiviteter, der sker ved brug af dine legitimationsoplysninger. Du accepterer straks at underrette Oscar, hvis du har mistanke om, at dine legitimationsoplysninger er blevet mistet eller stjålet, eller at din konto på anden måde er kompromitteret.

Der kan kun foretages én registrering pr. juridisk enhed eller fysisk person. En brugerkonto kan ikke overdrages.

1.3 Beskrivelse af tjenester

Vi driver platformen for at muliggøre udstationering af køretøjer til leje, søgning efter køretøjer, produkter eller tjenester, der tilbydes via platformen eller booking af et køretøj, eller til andre formål, der udtrykkeligt er angivet på platformen (i det følgende benævnt "tjenester"), underlagt disse vilkår og betingelser.

Vi bestræber os på at sikre, at vores brugere altid har en behagelig og problemfri brug af platformen, men vi kan ikke kontrollere brugernes adfærd eller lovligheden, nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de annoncer, oplysninger og kontaktoplysninger, der offentliggøres. På trods af forskellige sikkerhedsforanstaltninger kan det derfor ikke udelukkes, at der er blevet deponeret forkerte data, eller at disse data er blevet ændret i mellemtiden.

Du anerkender udtrykkeligt, at vi ikke er forpligtet til at verificere de oplysninger, som en bruger giver, og at vi ikke garanterer, at en annonce lever op til en forbrugers forventninger eller svarer til beskrivelsen. Ved at bruge platformen og acceptere disse vilkår anerkender du, at Oscar ikke er part i nogen kontrakt, der skal indgås mellem dig og nogen anden bruger. Du anerkender endvidere, at Oscar har ret, men ikke pligt til at overvåge brugen af platformen og gennemgå indhold såsom oplysninger, data, billeder, video og lyd uploadet af vores brugere ("brugerindhold").

1.4 Ingen garanti for tilgængelighed

Oscar garanterer ikke uafbrudt tilgængelighed eller tilgængelighed af platformen. Oscar kan til enhver tid uden varsel lukke eller begrænse tilgængeligheden af hele eller dele af platformen eller visse funktioner, herunder for at beskytte sikkerheden eller integriteten af platformen eller vores servere, eller for at udføre vedligeholdelse på platformen.

Oscar forbeholder sig ret til at afbryde platformen eller en del heraf eller en funktion på platformen eller til at ændre funktionerne på platformen til enhver tid uden varsel. Oscar vil give et rimeligt varsel om enhver opsigelse eller permanent afbrydelse af platformen.

1.5 Links til tredjepartswebsteder

Platformen kan indeholde links til tredjepartswebsteder ("Tredjepartstjenester"). Sådanne tredjepartstjenester kan være underlagt andre vilkår og betingelser.

Oscar er ikke ansvarlig for tilgængeligheden eller lovligheden, nøjagtigheden eller værdien af sådanne tredjepartstjenester eller indholdet, produkterne eller tjenesterne, der er tilgængelige via sådanne tredjepartstjenester, eller deres privatlivspolitikker og -praksis.

Ved at linke til sådanne tredjepartstjenester anbefaler eller støtter Oscar på ingen måde tredjepartstjenesterne. Din brug af sådanne tredjepartstjenester er helt på egen risiko.

2. INTELLEKTUEL EJENDOMSRET

2.1 Begrænset licens til at bruge platformen

Oscar er eneejer af alle immaterielle rettigheder til platformen, dens indhold (herunder, men ikke begrænset til, tekst, billeder, design, logoer, videoer, lyde, data, grafik) og den software og de databaser, der får platformen til at fungere, med forbehold for det indhold, der leveres af brugerne.

Brugere tildeles en begrænset, genkaldelig, ikke-eksklusiv og ikke-overførbar licens til at få adgang til og bruge platformen i overensstemmelse med disse vilkår.

Enhver brug af platformen til andre formål eller ikke i overensstemmelse med disse vilkår er udtrykkeligt forbudt. I særdeleshed er hver bruger forpligtet til:

 • Ikke at kopiere, reproducere, ændre, tilpasse, offentliggøre eller distribuere, eller få kopieret, reproduceret, ændret, tilpasset, offentliggjort eller distribueret, noget indhold eller nogen del deraf, medmindre det udtrykkeligt er godkendt af Oscar skriftligt på forhånd;
 • ikke at ændre eller få ændret noget indhold eller nogen del af platformen, at oversætte eller få oversat noget indhold eller nogen del af platformen til noget andet sprog eller computersprog eller at skabe eller få skabt nogen afledte værker deraf;
 • ikke at dekompilere eller foretage reverse engineering af platformen;
 • overvåge, indsamle eller få uddraget, helt eller delvist, nogen af platformens data ved hjælp af en robot, rover, "bot", spider, scraper, crawler, spyware, motor, enhed, software, indsamlings- eller udtrækningsværktøj eller anden automatiseret proces;
 • ikke at bruge eller få platformen til at blive brugt til at sende eller overføre oplysninger, der er usande, unøjagtige, svigagtige, vildledende, ulovlige, truende, krænkende, ærekrænkende, uanstændige, vulgære, pornografiske eller krænker værdighed, ære eller seksuel selvbestemmelse;
 • ikke at krænke nogen tredjeparts ejendomsret eller andre rettigheder, herunder, men ikke begrænset til, ophavsret, varemærker, patenter, forretningshemmeligheder, andre intellektuelle eller ejendomsretlige rettigheder eller rettigheder til privatlivets fred eller offentlighed;
 • ikke at kopiere, opbevare eller på anden måde få adgang til oplysninger, herunder personoplysninger om andre brugere, på en måde, der er uforenelig med disse vilkår eller i strid med andre brugeres eller tredjeparters ret til privatlivets fred eller gældende lov; personoplysninger, herunder men ikke begrænset til kontaktoplysninger om andre, der er indeholdt i Oscars tjenester eller på anden måde indhentet af brugeren i forbindelse med brugen af tjenesterne, må kun bruges af brugere med det formål at indlede og udføre kontrakter om biludlejning ved hjælp af platformen. Det er især forbudt at bruge tilsvarende data til reklameformål og at sende uopfordret e-mail, fax eller postreklame til den pågældende person eller at foretage uopfordret telefonisk kontakt med ham;
 • at udgive sig for at være en anden fysisk eller juridisk person eller at bedrage med hensyn til ens egen identitet;
 • ikke at bruge platformen til noget formål, der ikke udtrykkeligt er tilladt i eller i strid med disse Vilkår eller på vildledende vis antyder samarbejde eller godkendelse fra Oscar;
 • afstå fra enhver anden brug af eller adgang til platformen, som efter vores eget skøn er anstødelig, eller som begrænser eller hæmmer enhver anden bruger i brugen af platformen, tjenesterne eller driften af platformen, eller som kan resultere i skade for Oscar eller enhver anden bruger.

2.2 Oscars brug af brugerindhold

Ved at oprette, uploade, sende, overføre, modtage, gemme eller på anden måde videregive brugerindhold på eller via platformen giver du Oscar en ikke-eksklusiv, verdensomspændende, royaltyfri, uigenkaldelig, evigvarende, underlicenserbar og overførbar licens til at få adgang til, bruge, redigere, se, analysere, gemme, kopiere, reproducere, ændre eller fjerne alt brugerindhold, herunder uden begrænsning til (i) at drive, sikre og forbedre platformen (herunder til forebyggelse af svindel, risikovurdering, efterforskning og kundesupport), (ii) sikre, at brugeren overholder disse vilkår, (iii) overholde gældende lovgivning eller ordre fra en domstol, retshåndhævende myndighed eller andet administrativt eller statsligt organ, (iv) træffe foranstaltninger mod brugerindhold, som vi anser for skadeligt eller anstødeligt, (v) træffe foranstaltninger, der er beskrevet i disse vilkår, og/eller (vi) opretholde og håndhæve kvalitets- eller egnethedskriterier.

3. LØBETID, OPSIGELSE OG OPHØR AF REGISTRERING

3.1 Varighed

Registreringen er i princippet på ubestemt tid.

3.2 Opsigelse fra brugerens side

Registreringen kan til enhver tid opsiges af brugeren uden begrundelse. For brugerens opsigelse er en meddelelse pr. e-mail til [email protected] tilstrækkelig.

3.3 Opsigelse fra Oscars side

Oscar kan til enhver tid opsige registreringen med to ugers varsel. For Oscars opsigelse er det tilstrækkeligt at sende en e-mail til den e-mailadresse, som brugeren har angivet under registreringen.

Retten til ekstraordinær opsigelse forbliver upåvirket.

3.4 Blokering af brugerkonto

Oscar er berettiget til straks at spærre brugerkontoen:

 • hvis der er givet falske oplysninger under registreringen;
 • i tilfælde af tab eller ved mistanke om misbrug af adgangsdata fra en tredjepart;
 • hvis brugeren har overtrådt disse vilkår og betingelser for Oscar; eller
 • hvis der er nogen anden vigtig grund.

I tilfælde af blokering af brugerkontoen er det forbudt for den berørte bruger at genregistrere sig hos Oscar og at åbne en ny brugerkonto, før Oscar har givet sit udtrykkelige forudgående samtykke.

4. BETALINGER

4.1 Betalinger

Alle betalinger for udlejning via platformen ske fra forbrugeren med frigørende virkning til Oscar, idet partneren har givet Oscar fuldmagt til at modtage sådanne betalinger som betalingsmodtager på vegne af partneren.

Oscar bruger Clearhaus A/S med moms-ID DK33749996 og beliggende i Danmark som betalingstjenesteudbyder ("Betalingstjenesteudbyderen").

5. ÆNDRINGER AF VILKÅR OG BETINGELSER

Oscar har ret til at ændre eller supplere disse vilkår og betingelser (f.eks. ved at tilføje bestemmelser for brugen af eventuelle nyligt introducerede ekstra funktioner). De foreslåede ændringer af vilkårene vil blive meddelt brugeren via e-mail til den e-mailadresse, som brugeren har oplyst, mindst femten (15) dage før den foreslåede ikrafttrædelsesdato ("ændringsmeddelelsen"). Brugeren anses for at have givet samtykke til ændringen af brugsbetingelserne, hvis han/hun ikke gør indsigelse mod ændringen i tekstform (f.eks. brev, fax, e-mail) inden for en periode på fjorten (14) dage, startende fra dagen efter ændringsmeddelelsen. Oscar forpligter sig til i ændringsmeddelelsen separat at angive muligheden for indsigelse, fristen for indsigelse, tekstformkravet samt betydningen eller konsekvenserne af manglende indsigelse.

Hvis brugeren gør indsigelse mod ændringen af vilkår og betingelser i behørig form og tid, fortsættes kontraktforholdet under de tidligere vilkår og betingelser. I dette tilfælde forbeholder Oscar sig ret til at opsige kontraktforholdet.

En ændring af vilkårene og betingelserne med brugerens udtrykkelige samtykke er til enhver tid mulig.

6. KONTAKT

Hvis du har nogle klager, forespørgsler, kommentarer eller forslag, så tøv ikke med at kontakte os. Du er velkommen til at kontakte os til enhver tid ved hjælp af følgende kontaktoplysninger:

Adresse: Hveensgade 1, 3. sal, 8000 Aarhus C, Danmark.

Telefon: +45 42 90 90 48

E-mail: [email protected]

7. DIVERSE

7.1 Overdragelse

Brugere er ikke berettiget til at overdrage, pantsætte eller på anden måde opkræve krav eller andre rettigheder i henhold til disse vilkår uden Oscars samtykke.

Oscar er berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til disse vilkår og betingelser helt eller delvist til en tredjepart. Også i dette tilfælde er brugeren til enhver tid berettiget til at opsige kontrakten uden varsel i henhold til punkt 3.2.

7.2 Ingen modregning

Brugeren er ikke berettiget til modregning, medmindre modkravet er retskraftigt fastslået eller ikke bestrides af Oscar.

7.3 Intet afkald

Oscars manglende håndhævelse af rettigheder, der opstår som følge af eller i forbindelse med platformen, eller enhver overtrædelse af disse vilkår og betingelser i et bestemt tilfælde, skal ikke betragtes som et afkald på sådanne rettigheder.

7.4 Tvister mellem brugere

Hver bruger anerkender og accepterer, at Oscar ikke har nogen forpligtelse til at mægle i tvister mellem individuelle brugere.

Hvis de relevante brugere imidlertid ikke er i stand til at løse tvisten i mindelighed, kan brugeren henvise tvisten til Oscar i overensstemmelse med disse vilkår. Oscar kan, uden at være forpligtet til det, efter eget skøn gennemgå detaljerne i tvisten og forsøge at hjælpe med at løse tvisten mellem de involverede brugere.

7.5 Intern procedure for håndtering af klager

Oscar har et internt klagebehandlingssystem, som er gratis tilgængeligt for dig. Hvis du ønsker at indgive en klage i forbindelse med noget af følgende, forudsat at du er specifikt bekymret over: (i) bekymringer om Oscars overholdelse af sine forpligtelser i henhold til "Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1150 af 20. juni 2019 om fremme af retfærdighed og gennemsigtighed i virksomheders brug af online informationstjenester" ("P2B-forordningen"); (ii) teknologiske spørgsmål, der er direkte relateret til Oscars levering af platformen til dig; eller (iii) handlinger foretaget af Oscar i forbindelse med levering af platformen, der påvirker dig; bedes du kontakte Oscar ved hjælp af oplysningerne i afsnit B (Generelle betingelser), punkt 8. Din klage vil blive gennemgået og videresendt til de relevante interne parter for at undersøge den bekymring, du har rejst.

7.6 Hele aftalen

Disse vilkår og alle dokumenter, der er inkorporeret i disse vilkår ved henvisning, udgør parternes samlede aftale og forståelse med hensyn til platformen og erstatter alle tidligere aftaler eller forståelser mellem parterne med hensyn til dette emne. Hver part anerkender, at den ved indgåelsen af disse vilkår ikke har påberåbt sig nogen mundtlige eller skriftlige erklæringer, garantier eller andre garantier, erklæringer, udsagn eller tilsagn fra eller på vegne af nogen anden part i relation til platformen på noget tidspunkt forud for datoen for indgåelsen af disse vilkår, bortset fra dem, der er anført i disse vilkår.

7.7 Gældende lov; jurisdiktion

Disse betingelser er underlagt dansk lov, med undtagelse af FN's salgskonvention. For forbrugere med bopæl i EU gælder desuden de obligatoriske bestemmelser i forbrugerbeskyttelsesloven i den medlemsstat, hvor forbrugeren har sit sædvanlige opholdssted, forudsat at disse er mere fordelagtige for forbrugeren end bestemmelserne i dansk lov, og Oscar udfører sine aktiviteter i den stat, hvor forbrugeren har sit sædvanlige opholdssted eller (også) retter sine aktiviteter til den stat, hvor forbrugeren har sit sædvanlige opholdssted.

Hvis brugeren er en erhvervsdrivende, en offentligretlig juridisk person eller en offentligretlig specialfond, er det eksklusive værneting for alle krav, der opstår i forbindelse med disse vilkår og betingelser.

For brugere, der er forbrugere, er værnetinget det sted, hvor forbrugeren har bopæl, og hvor Oscar har sit hjemsted. Oscar kan kun indlede retssager mod forbrugere ved domstolene på deres bopælssted.

7.8 Klausul om udelukkelse

Hvis en bestemmelse i disse vilkår og betingelser er eller bliver ugyldig eller ikke kan håndhæves helt eller delvist, skal gyldigheden af de resterende bestemmelser ikke påvirkes heraf. Lovbestemt lovgivning skal træde i stedet for bestemmelser i disse vilkår og betingelser, der ikke er inkluderet eller er ugyldige. Hvis en sådan lov ikke er tilgængelig i det pågældende tilfælde (smuthul) eller ville føre til et uacceptabelt resultat, skal parterne indlede forhandlinger for at erstatte den ikke-omfattede eller ugyldige bestemmelse med en gyldig bestemmelse, der kommer så tæt på den som muligt i økonomiske termer.

C. SÆRLIGE VILKÅR OG BETINGELSER FOR FORBRUGERE

1. PROCEDURE FOR FORBEHOLD

1.1 Reservation

Hvis du er interesseret i en partners køretøj, kan du foretage en online reservationsanmodning ved at gennemføre reservationsprocessen ved at følge de trin, der er angivet på platformen.

Når du har gennemført reservationsprocessen og er enig i alle detaljerne i reservationen, skal du klikke på knappen "Fortsæt". Før du går videre til næste trin, skal du udfylde de angivne formularer og give de nødvendige personoplysninger, som vil blive behandlet i overensstemmelse med vores privatlivspolitik.

1.2 Betaling

Det sidste trin, før du afslutter reservationen, er betalingsbekræftelsen. Før du foretager reservationen, vil du få vist en reservationsoversigt med angivelse af det køretøj, du ønsker at leje, og det beløb (op til 100 % af køretøjets lejepris), der skal betales på reservationstidspunktet.

For at bekræfte betalingen skal du klikke på knappen "Godkend betaling". Før du gennemfører reservationen, bør du kontrollere alle de oplysninger, du har indtastet, og rette eventuelle fejl, hvis det er nødvendigt. Så snart vi modtager din ansøgning, vil vi begynde at behandle den med det samme.

1.3 Bekræftelse af reservationen

Når du har foretaget en reservation, sender vi dig en bekræftelses-e-mail, der bekræfter, at vi har modtaget din reservation.

1.4 Fortrydelsesret

Forbrugerens fortrydelsesret udløber før tid efter afslutningen af reservationen, forudsat at kontrakten mellem dig og Oscar er at sætte dig i kontakt med en partner, og Oscar har leveret denne kontraktlige tjeneste fuldt ud.

Ved at foretage reservationsanmodningen giver du udtrykkeligt samtykke til, at Oscar påbegynder udførelsen af sine tjenester og anerkender, at du er klar over, at din fortrydelsesret udløber ved entreprenørens fuldstændige opfyldelse af kontrakten.

1.5 Indgåelse af kontrakter om biludlejning og forsikringspolicer

Oscar er ikke part i nogen biludlejningskontrakt mellem dig og nogen Partner ("Biludlejningskontrakten") og tilbyder ikke biludlejningstjenester, og vores Platform gør det heller ikke muligt for dig at indgå biludlejningskontrakter direkte.

Hvis du vælger at købe en forsikring via platformen, indgår du også en forsikringskontrakt mellem dig og forsikringsselskabet, som er underlagt vilkårene og betingelserne i policen, som Oscar heller ikke er part i.

Lejebetingelser

 1. Tilbageleveringen af den lejede bil skal ske til den fastsatte tid. Bilen skal afleveres i samme stand som ved afhentningen. Ved forlængelse af kontrakten skal udlejeren kontaktes og ny lejekontrakt skal underskrives. Ved overskredet leveringstid er lejeren erstatningspligtig for tab, som følge af overskredet tid. Bilen er altid lejerens ansvar, også hvis bilen afleveres udenfor normale åbningstider. Undladelse af aflevering af køretøj til aftalte tid falder under straffelov §293.

 2. Ved afhentning bør lejer straks oplyse udlejer om eventuelle skader eller mangler, som ikke fremgår af skadeoversigten, for at undgå unødvendig opkrævning af selvrisiko.

 3. Biler og køretøjer må ikke benyttes til:
  • Til hverken direkte eller indirekte transport af gods eller personer mod betaling 
  • Til at trække eller slæbe andet køretøj, medmindre det er aftalt med udlejer 
  • Til kørekursus, motorsports arrangementer, på motorbane eller lignende 
  • Til formål som medfører mekanisk slid, behov for ekstra rengøring eller rensning efter brug af bilen. 
  • Til brug uden for fast vej eller plads 
  • Af personer som er påvirket af medicin, spiritus eller narkotika 
  • Af personer, som ikke fremgår i lejekontrakten 
  • Til kørsel på genbrugspladser, medmindre andet er aftalt med udlejer
  • Til kørsel over Låningsvejen til Mandø 
 4. Det vil til hver en tid være lejerens ansvar, at erstatte den fulde skade, ved uansvarlig kørsel jf. pkt. 3. Dette gælder yderligere hvis færdselsloven ikke er overholdt, ved manglende olie/vand eller ved hærværk og misbrug af køretøjet.

 5. Som udgangspunkt skal du blot være mindst 18 år gammel og have gyldigt kørekort, når du lejer en bil hos Oscar. I nogle tilfælde kan der dog være en aldersbegrænsning.
  Aldersbegrænsningen gælder for både lejer og ekstra chauffører

 6. Lejeren accepterer sit personlige ansvar for: 
  • De aftalte satser, afgifter, forsikringspræmier og skatter efter lovgivning 
  • Gebyrer for eventuel afhentning og levering af køretøj eller lejer 
  • Alle retsomkostninger og bøder i forbindelse med parkerings- eller lovovertrædelser i kontraktens gyldighedsperiode
  • Advokatsalær hvor loven tillader, påløbne inkassosalærer m.m., som påføres udlejer 
  • Udgifter ved eventuelle skader på køretøj 
 7. Ved underskrift frigør lejeren udlejeren for ethvert ansvar på genstande, som lejeren eller andre måtte have opbevaret, efterladt eller transporteret i køretøjet.

 8. Udlejeren har taget alle forholdsregler i forhold til at undgå mekaniske fejl ved køretøjet. Skulle der ske en fejl er udlejeren ikke ansvarlig og ej heller ansvarlig for eventuelle følger heraf.

 9. GPS/overvågning i udlejningsbilerne
  • Vi gør opmærksom på, at en række af udlejningsbilerne hos hejoscar.dk er udstyret med GPS/overvågning.
  • Oscar Biludlejning modtager IKKE data vedr. GPS/overvågning, så den dataansvarlige for disse oplysninger er den enkelte afdeling, som kan kontaktes vedr. formålet og brugen af disse data.
 10. Ved køb af ekstra kilometer er lejeren ikke berettiget til kompensation for ubrugte kilometer. Dette gælder også lejens inkluderede kilometer.

 11. Brændstof er ikke inkluderet i lejeprisen.

 12. Biludlejning er ifl. loven undtaget for reglen om fortrydelsesret.

 13. Kørsel i strid med lov om vanvidskørsel (L127):
  • Vi gør opmærksom på, at der ved alle udlejninger via Oscar Biludlejning, skal underskrives en tro- og loveerklæring vedr. kørsel i strid med lov om vanvidskørsel.
  • Lejer skal erklære på tro- og love, at lejeren eller andre førere under lejeperioden, ikke vil køre bilen på en sådan måde, at kørslen er i strid med lov om vanvidskørsel (L127), hvorefter politiet vil være berettiget til at beslaglægge og herefter konfiskere køretøjet.
  • Lejer accepterer at være fuldt erstatningsansvarlig overfor udlejer på det lånte/lejede køretøjs værdi plus renter, hvis lejer eller andre førere under lejeperioden, overtræder lov om vanvidskørsel.
  • Lejer skal erklære på tro- og love, at lejeren eller andre førere under lejeperioden, ikke tidligere er straffet for vanvidskørsel eller grovere forseelser af færdselsloven, fx gentagne forseelser, forseelser der har resulteret i frakendelse af kørekortet eller givet fængselsstraf.

   Færdselsloven § 117 ff
   Følgende overtrædelser betragtes som vanvidskørsel:
  • Uagtsom manddrab under særligt skærpede omstændigheder.
  • Uagtsom forvoldelse af betydelig skade på nogens legeme eller helbred under særligt skærpede omstændigheder. 
  • Særlig hensynsløst kørsel.
  • Kørsel med hastighedsoverskridelse på mere end 100 pct. ved kørsel over 100 km i timen.
  • Kørsel med en hastighed på 200 km i timen eller derover.
  • Spirituskørsel med en promille over 2,00 eller derover.

Forsikringsbetingelser

 1. Vores forsikring dækker lejere eller evt. medlejere og ekstra chauffører som angivet i lejekontrakten.

 2. Såfremt lejebilen overdrages til eller køres af en person, der ikke er angivet i lejekontrakten og dermed dækket af forsikringen, forbeholder Oscar sig retten til, at opkræve lejer et administrationsgebyr på 5.000 kr.

 3. Ved enhver skade, skal lejer straks give besked til udlejer herom. Lejerens anmeldelse skal indeholde så fyldige oplysninger som muligt om skaden og de implicerede parter samt vidner. Lejer må ikke træffe aftale om betaling af erstatning eller udførelse af reparation uden udlejers samtykke herom.

 4. Lejer har ved enhver skade, eller ved tyveri af køretøjet, en selvrisiko på op til 5.000 kr. medmindre det fremgår af lejekontrakten, at der er tilkøbt og tegnet en selvrisikoforsikring med en reduceret selvrisiko.

 5. Forsikringen dækker den sikredes erstatningsansvar ved brug af lejebilen som køretøj med de summer, der er fastsat i færdselsloven.

 6. Bortset fra nedennævnte tilfælde, dækker forsikringen enhver skade, der påføres det forsikrede køretøj samt tab af køretøjet ved tyveri. Dækningen omfatter, udover selve køretøjet, desuden også fastgjort tilbehør installeret af køretøjets ejer.

 7. Forsikringen dækker ikke:
  • Ansvar for transporteret gods
  • Kørsel uden for Europa
  • Skader på føreren eller førerens ting
  • Fejltankning af køretøjet, samt evt. følgeskader opstået heraf
  • Skader som følge af jordskælv eller andre naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder samt udløsning af atomenergi
  • Skader opstået, når køretøjet anvendes i strid med justitsministeriets bestemmelser om udlejning uden fører samt når udlejningskøretøjet føres i strid i situationer hvor lejeren har ført udlejningskøretøjet i strid med lejekontraktens bestemmelser
  • Skader der er omfattet af lov om fragtaftaler ved international vejtransport. Udlejer har regres mod enhver, der efter færdselslovens §104 er ansvarlig for skade, og som har forvoldt denne med forsæt.
  • Skader på telefonanlæg såvel faste som bærbare samt udstyr hertil.
  • Skader der alene opstår i og er begrænset til køretøjets mekaniske dele. Sådanne skader omfattes dog af kaskoforsikringen, hvis den er overgået køretøjet ved brand, eksplosion, kortslutning, lynnedslag, tyveri eller hærværk.
  • Skader forvoldt med forsæt eller grov uagtsomhed, jfr. forsikringsaftalelovens §18.
  • Skader der måtte være indtrådt, mens køretøjet blev ført af en person, der ikke havde gyldigt kørekort eller ikke er anført på lejekontrakten som lejer eller medlejer.
  • Skader der er sket fordi bilens fører var påvirket af alkohol, narkotika eller lignende jf. forsikringsaftalelovens §20.
  • Skader opstået ved at køretøjet er blevet ført i strid med lejekontraktens bestemmelser herom. Har udlejer måttet betale en skade, der ikke er omfattet af forsikringen, har udlejningsselskabet regres for de afholdte udgifter.
  • Afsavnsdage - er defineret som dage hvor Oscar ikke kan udleje køretøjet som følge af skader, tyveri af køretøjet eller efterforskning hos politiet.

Forretningsbetingelser

 1. For at leje bil ved Oscar Biludlejning skal der medbringes følgende:
  • Gyldigt kørekort for oplyste fører/førere på lejeaftalen
  • Betalingskort til betaling af leje samt evt. efterdebetinger i forbindelse med lejen
  • Sygesikringsbevis for oplyste fører/førere på lejeaftalen
   • Navn og adresse skal fremgå af sygesikringsbeviset
 2. Betaling:
  Hvis du booker bilen mere end 48 timer før afhentningstidspunktet, betales efter eget valg enten 100% eller 25% af lejeprisen ved booking og det resterende beløb ved afhentning af bilen. Booker du inden for 48 timer før afhentningstidspunktet, eller er totalbeløbet under 500 kr. betales det fulde beløb ved bookingen.
  • Udlejeren kan jf. gældende lovgivning efterdebitere eller ændre transaktionsbeløbet efter underskrift af lejekontrakt.
  • Beløb vedrørende brændstof, ekstra kilometer, selvrisiko ved skader, billeje, parkerings-/færdselsafgifter og andre beløb der vedrører lejen kan efterdebiteres af udlejeren.
 3. Kan jeg annullere min bestilling? 
  Ved afbestilling indenfor 48 timer før afhentningstidspunktet, har Oscar Biludlejning ret til at opkræve det fulde beløb for bookingen. Hvis afbestillingen sker før 48 timer inden afhentning, vil du kun skulle betale 25% af hele bookingen. Flytning af bookinger til en anden udlejningsafdeling, skal ske senest 48 timer inden afhentningstidspunktet. Ved afbestillingen eller spørgsmål omkring dette, kontakt vores kundeservice på tlf. 42909048.

 4. Depositum:
  Depositummets størrelse afhænger typisk af, om du tegner en selvrisikoforsikring eller ej. De enkelte afdelinger fastsætter størrelsen på depositummet i forbindelse med billejen, og det kan som udgangspunkt være på op til 5.000 kr. Depositum reserveres senest ved afhentning af lejebilen.
  Bemærk: Mange afdelinger tillader ikke kontant betaling.
  Det kan tage op mod 31 dage fra at udlejer frigiver depositummet, til at det er frigivet på lejers konto, alt efter hvilken bank lejeren har.

 5. Former for leje du kan vælge hos Oscar
  • Almindelig dagsleje
  • Bilabonnement
 6. Bilabonnement kan oprettes ved bookinger på 28 dage eller mere fra bookingens start. Eventuelle gratis lejedage frafalder.

 7. Tilbehør såsom autostole, børnepuder og selepuder, kan lejes mod et gebyr. Korrekt montering af dette er udlejeren ikke ansvarlig for.

 8. Lejebilen skal afhentes til den aftalte tid. Forsinkelse eller udeblivelse fra afhentning giver Oscar ret til at opkræve det fulde beløb. Ligeledes forbeholder Oscar sig retten at opkræve lejens fulde beløb, hvis det angivne depositumbeløb for bookingen ikke kan betales, eller hvis enten gyldigt kørekort, sygesikringsbevis eller betalingskort ikke medbringes ved afhentning. 

 9. Afleveringen af den lejede bil skal ske til den aftalte tid. 4 timer efter det aftalte afleveringstidspunkt, vil bilen ved manglende aflevering, blive meldt stjålet, og der vil blive opkrævet et gebyr for dette.

 10. Oscar er ikke ansvarlig for bagage eller personer som transporteres i en lejet bil. Oscar fralægger sig ansvaret for alle former for indirekte tab.

 11. Det er forbudt at transportere farligt gods i lejede biler af sikkerhedsmæssige årsager.

 12. Oscar Biludlejning bærer intet ansvar for lejerens forsinkelser ved forsinket eller manglende aflevering af lejebiler. Dermed ydes der ingen kompensation herfor.

 13. Undgå gebyrer i forbindelse med din billeje:
  • Aflever bilen i samme stand som ved modtagelse
  • Aflever bilen til tiden
  • Betal færdsels- og parkeringsafgifter mm.
  • Rygning og dyr er ikke tilladt i lejede biler
  • Gebyrliste i forbindelse med billeje:
  Gebyr Pris
  Forsinket aflevering Fra 300 kr. + ekstra dagsleje
  Afhentning af bil v/manglende aflevering Fra 1000 kr. + 15 kr. pr. km.
  Manglende brændstof Fra 300 kr. + brændstof
  Rengøring af bil Fra 300 kr.
  Vask af bil Fra 200 kr.
  Rygning/dyr i bilen Fra 1200 kr.
  Ikke betalte p-afgifter og bøder Fra 100 kr. + p-afgift/bøde
  Kørsel på genbrugsplads Fra 300 kr. + opkrævning fra genbrugsplads
 14. Kombination af flere kampagnekoder er ikke mulig.

 15. Ved brug af lejebil til udlandskørsel, skal der tilkøbes en udlandsforsikring. Ved kørsel til udlandet uden udlandsforsikring, har Oscar ret til at opkræve et gebyr på 1500 kr. samt prisen på udlandsforsikringen. Derudover har lejer en selvrisiko ved enhver skade, eller ved tyveri af køretøjet, på op til 5.000 kr.

 16. Opstår der i relation til lejeaftalen tvist eller krav, skal det afgøres efter dansk ret.

 17. Alle betingelser opdateres løbende.

 18. Oscar modtager gerne ris og ros på e-mail: [email protected].

Trailerbetingelser

 1. Traileren må kun føres af lejeren eller evt. medlejere som angivet i lejekontrakten.

 2. Ved leje er udlejeren ikke ansvarlig for skader på personer eller gods opstået i forbindelse med brugen af det lejede.

 3. Ved leje er udlejeren ikke økonomisk ansvarlig for tidstab eller andet tab som lejer måtte påføres som følge af funktionssvigt af det lejede.

 4. Udlejeren er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller indirekte tab på anden vis.

 5. Traileren må ikke fremlejes eller benyttes til befordring af personer, kun til lejerens eget brug.

 6. Traileren skal tilbageleveres til udlejers plads til den aftalte tid som fremgår af lejekontrakten, og i samme stand som ved udlevering.

 7. Udlejer er berettiget til at tilbageholde det evt. indbetalte depositum såfremt lejeren har beskadiget traileren, indtil en opgørelse over reparationens omkostninger foreligger, for herefter at modregne disse omkostninger heri.

 8. Ved modtagelsen af traileren skal lejer kontrollere, at denne er i orden, særligt med hensyn til bremser, signalapparater og lygter samt kunne dokumentere eventuelle fejl og mangler.

 9. Det påhviler lejer at ansvarsforsikre trækkrogen på køretøjet. Dette er ikke en forsikring, der automatisk er omfattet af bilens ansvarsforsikring.

 10. Ved udlandskørsel kræves en særskilt tillægsforsikring. Forhør din udlejer omkring udlandskørsel og omkostninger herved.

 11. Lejer har ved enhver skade, eller ved tyveri af køretøjet, en selvrisiko på op til 5.000 kr. medmindre det fremgår af lejekontrakten, at forsikringen er tegnet med et lavere selvrisikobeløb.

 12. Det er lejers ansvar at være i besiddelse af kørekort, der giver ret til at trække den lejede trailer. Det er yderligere lejers ansvar, at totalvægt for bil og trailer overholdes.

App-betingelser

Særlige betingelser, gældende ved brug af Oscar app'en.

 1. Oscar app'en kan downloades i både App Store og Google Play. App'en hedder Oscar Biludlejning - den er 100% gratis at benytte og det vil den blive ved med at være.

 2. Ved at hente app'en får du med det samme første klasses kundeservice, en detaljeret booking historik, fleksible betingelser og 10% rabat på dagslejen.

 3. Rabatten fra dit medlemskab kan kombineres med evt. kampagnekoder. Dog kan rabatten ikke kombineres med bilabonnement.

 4. Loyalitetspoint tildeles løbende uge +1 uge efter din booking er afsluttet. Du tildeles loyalitetspoint svarende til din bookings totalbeløb, dvs. 100 kr. = 100 point.

 5. Ekstra kilometer som du køber på forhånd, men ikke bruger, omregnes til den værdi som de er købt til, og dem kan du købe ekstra kilometer for på din næste booking. Værdien tilføjes til din profil 24 timer efter afslutning af din booking.

  Har du fx tilkøbt 100 ekstra kilometer til 2,50 kr. pr kilometer, men kun bruger 60 ekstra kilometer i forbindelse med din booking, omregnes værdien af de ubrugte ekstra kilometer (40 x 2,50 kr.) og du vil have 100 kr. tilgode på din konto, som du kan købe ekstra kilometer for på en fremtidig booking.


 6. For hver en ven du inviterer tildeles du og din ven hver 500 gratis point, så snart vedkommende gennemfører en booking via Oscar’s App. Du kan modtage op til 5000 ekstra point pr. kalenderår ved at invitere venner.

 7. Når du uploader billeder af kørekort og selfie, kvitterer vi med 300 point til din profil.

 8. Du kan altid se optjente og afventende point under din historikken på din profil.

 9. Point nulstilles hvert kalenderår, den 1. januar. Det opnåede medlemsniveau beholder du i løbende år samt det efterfølgende kalenderår, hvor du fortsat kan benytte alle fordele.

 10. Lejer skal ved ansøgning om godkendelse til nøglefri bookinger via Oscars app, bekræfte sin identitet ved at uploade billeder af kørekort samt selfie. Fotos af kørekort og selfie godkendes eller afvises af Oscar Biludlejning og opbevares i 365 dage efter at billederne er uploadet, hvorefter de slettes.

 11. Det er Lejers ansvar at sikre, at lejebilens stand er veldokumenteret via skarpe billeder af lejebilens stand i høj kvalitet, der er godt belyst og detaljerede. Såfremt Lejer ikke er i stand til at uploade billeder til bookingen, eller disse ikke uploades i høj kvalitet, god belysning og med en god detaljegrad, henvises der til den af Udlejer beskrevne stand i lejekontrakten, da Lejer afhentede bilen. Lejer er som udgangspunkt ansvarlig for alle ikke-beskrevne skader i kontrakten, som Lejer ikke kan dokumentere, var på bilen ved afhentning.

Langtidsleje/Bilabonnement-betingelser

Oscar langtidsleje eller bilabonnement er en abonnementsløsning, hvor kunder kan leje et køretøj i +28 dage. I punkterne nedenfor kan der læses om vilkårene for langtidsleje og abonnementer. Alle tidligere nævnte vilkår gælder også for langtidsleje og bilabonnement.

1. Opsætning af en langtidsleje.

 • 1.1: Accept af bilabonnements vilkår og forretningsbetingelser. Et bilabonnement oprettes nemmest ved at bruge vores online bookingformular, hvor kunden kan finde sin ønskede bil, se bilens pris, gennemgå inkluderede km og tilvælge ekstra forsikring, ekstra km og tilbehør, hvis det ønskes. Den online bookingformular kan tilgås her: www.hejoscar.dk. Kunden vil derefter blive sendt til betaling, hvorefter abonnementet vil blive oprettet, og en bookingbekræftelse vil blive sendt via e-mail.
 • 1.2: Betingelser ved oprettelse af langtidsleje. Kunden godkender, at Oscar kan trække den månedlige pris for langtidslejen på det indtastede kreditkort i lejens løbetid. Den første betaling for en langtidsleje skal falde på datoen, hvor reservationen er blevet oprettet, hvorefter betalingerne vil ske månedligt. Der sendes kvittering ved oprettelse og afslutning af langtidslejen. Kundeservice kan til enhver tid kontaktes på dette link, hvis kunden ønsker at ændre det kreditkort, der er brugt til reservationen.
 • 1.3: Ansvar og hæftelse. Ved oprettelse af langtidsleje påtager kunden sig ansvaret for at returnere køretøjet på den dato, hvor langtidslejen afsluttes, og returnere det i samme stand, som da køretøjet blev leveret, medmindre andet er aftalt. Derudover garanterer kunden dækning på det indtastede kreditkort, så betalingen sker til tiden.
 • 1.4: Opsigelse og forlængelse. Kunden bestemmer længden af lejeperioden, når vedkommende bestiller, og angiver en nøjagtig dato for afslutningen af langtidslejen. Langtidslejen afsluttes automatisk efter udløbet af denne periode. Hvis lejen skal forlænges, skal kunden kontakte Oscar’s kundeservice, inden lejeperioden udløber - hvorefter dette kan aftales. For opsigelsen gælder vilkårene i kapitel 2.6.

2. Bilabonnement

 • 2.1: Ingen automatisk fornyelse. Afhængigt af bindingsperioden vil bookingen blive oprettet som "langtidsleje" eller et "bilabonnement". For begge typer udlejning gælder det, at udlejningen slutter efter den valgte periode, og at udlejningen ikke fornyes automatisk.
 • 2.2: Bindingsperiode. På nuværende tidspunkt tilbyder vi bindingsperioder på 3, 6 og 12 måneder. Vi forbeholder os dog retten til at ændre disse varigheder, så de passer bedre til vores tjenester og kundernes præferencer. Eventuelle ændringer i bindingsperioder vil blive kommunikeret til eksisterende abonnenter på forhånd.
 • 2.3: Abonnementsplaner og priser: Vores bilabonnement tilbyder forskellige månedlige kilometerpakker med tilsvarende priser. Som standard er 1500 kilometer inkluderet ved påbegyndelsen af bilabonnementet. En ekstra månedlig pakke kan købes for at imødekomme kundens kørselsbehov i hele abonnementsperioden. Summen af kilometer for hele abonnementsperioden bestemmer det samlede antal kilometer, kunden kan køre i løbet af abonnementet. Den første betaling af et gebyr (for den første måned) for leje af bilabonnementet skal betales fuldt ud ved afslutningen af reservationen.
 • 2.4: Skift af dæk. Vinterdæk er ikke inkluderet i bilabonnementet. Vinterdæk kan tilbydes mod et ekstra gebyr. Kunden kan skifte dæk hos den bestemte Oscar-afdeling. Det er ikke tilladt at skifte dæk andre steder.
 • 2.5: Basis- og Premiumforsikring. Alle køretøjer er dækket af vores generelle forsikringspakke. En premium-forsikring vil blive tilbudt mod et ekstra månedligt gebyr.
 • 2.6: Annulleringspolitik: Hvis du beslutter dig for at annullere dit abonnement
  • a) 48 timer før det aftalte afhentningstidspunkt, skal kunden betale for en hel (1) måned af abonnementsperioden eller;
  • b) Inden for 48 timer før det aftalte afhentningstidspunkt eller på et hvilket som helst tidspunkt i løbet af abonnementet, er opsigelsen underlagt en opsigelsesperiode på tredive (30) dage. Afbestillingsgebyret udgør de gebyret for den måned, hvor meddelelsen for afbestilling blev sendt, det gebyret, der skal betales i opsigelsesperioden 30 dage, og 50% af værdien for den resterende del af abonnementsperioden.
 • 2.7: Gebyrer for overskydende kilometer. Hvis kunden overskrider de tildelte kilometer, der er angivet i den valgte pakke, vil der blive opkrævet ekstra gebyrer pr. kilometer. Disse gebyrer skal betales ved udgangen af abonnementsperioden.
 • 2.8: Depositum. Der kræves et sikkerhedsdepositum ved abonnementets begyndelse. Depositummet refunderes fuldt ud, når abonnementet er afsluttet, forudsat at der ikke er skader eller udestående betalinger.
 • 2.9: Ekstra chauffører. Kunden har mulighed for at inkludere yderligere chauffører i dit abonnement, forudsat at kunden opfylder vores kriterier for berettigelse. For at inkludere en ekstra chauffør skal kunden bevise, at den ekstra chauffør bor i samme husstand som kunden eller arbejder i samme virksomhed som kunden. Det maksimale antal ekstra chauffører, der kan tilføjes, er tre (3). Hver chauffør, inklusive enhver ekstra chauffør, skal fremvise gyldig identifikation, opfylde vores minimumsalder, gennemgå vores verificeringsproces og krav til køre historik.

Ved spørgsmål eller ændringer til dit bilabonnement kan du kontakte vores kundeservice på 42909048.

Copyright © Oscar. All rights reserved.