Vilkår & Betingelser

Lejebetingelser

 1. Tilbageleveringen af den lejede bil skal ske til den fastsatte tid. Bilen skal afleveres i samme stand som ved afhentningen. Ved forlængelse af kontrakten skal udlejeren kontaktes og ny lejekontrakt skal underskrives. Ved overskredet leveringstid er lejeren erstatningspligtig for tab, som følge af overskredet tid. Bilen er altid lejerens ansvar, også hvis bilen afleveres udenfor normale åbningstider. Undladelse af aflevering af køretøj til aftalte tid falder under straffelov §293.

 2. Ved afhentning bør lejer straks oplyse udlejer om eventuelle skader eller mangler, som ikke fremgår af skadeoversigten, for at undgå unødvendig opkrævning af selvrisiko.

 3. Biler og køretøjer må ikke benyttes til:
  • Til hverken direkte eller indirekte transport af gods eller personer mod betaling 
  • Til at trække eller slæbe andet køretøj, medmindre det er aftalt med udlejer 
  • Til kørekursus, motorsports arrangementer, på motorbane eller lignende 
  • Til formål som medfører mekanisk slid, behov for ekstra rengøring eller rensning efter brug af bilen. 
  • Til brug uden for fast vej eller plads 
  • Af personer som er påvirket af medicin, spiritus eller narkotika 
  • Af personer, som ikke fremgår i lejekontrakten 
  • Til kørsel på genbrugspladser, medmindre andet er aftalt med udlejer
  • Til kørsel over Låningsvejen til Mandø 
 4. Det vil til hver en tid være lejerens ansvar, at erstatte den fulde skade, ved uansvarlig kørsel jf. pkt. 3. Dette gælder yderligere hvis færdselsloven ikke er overholdt, ved manglende olie/vand eller ved hærværk og misbrug af køretøjet.

 5. Lejeren accepterer sit personlige ansvar for: 
  • De aftalte satser, afgifter, forsikringspræmier og skatter efter lovgivning 
  • Gebyrer for eventuel afhentning og levering af køretøj eller lejer 
  • Alle retsomkostninger og bøder i forbindelse med parkerings- eller lovovertrædelser i kontraktens gyldighedsperiode
  • Advokatsalær hvor loven tillader, påløbne inkassosalærer m.m., som påføres udlejer 
  • Udgifter ved eventuelle skader på køretøj 
 6. Ved underskrift frigør lejeren udlejeren for ethvert ansvar på genstande, som lejeren eller andre måtte have opbevaret, efterladt eller transporteret i køretøjet.

 7. Udlejeren har taget alle forholdsregler i forhold til at undgå mekaniske fejl ved køretøjet. Skulle der ske en fejl er udlejeren ikke ansvarlig og ej heller ansvarlig for eventuelle følger heraf.

 8. GPS/overvågning i udlejningsbilerne
  • Vi gør opmærksom på, at en række af udlejningsbilerne hos hejoscar.dk er udstyret med GPS/overvågning.
  • Oscar Biludlejning modtager IKKE data vedr. GPS/overvågning, så den dataansvarlige for disse oplysninger er den enkelte afdeling, som kan kontaktes vedr. formålet og brugen af disse data.
 9. Ved køb af ekstra kilometer er lejeren ikke berettiget til kompensation for ubrugte kilometer. Dette gælder også lejens inkluderede kilometer.

 10. Brændstof er ikke inkluderet i lejeprisen.

 11. Biludlejning er ifl. loven undtaget for reglen om fortrydelsesret.

 12. Kørsel i strid med lov om vanvidskørsel (L127):
  • Vi gør opmærksom på, at der ved alle udlejninger via Oscar Biludlejning, skal underskrives en tro- og loveerklæring vedr. kørsel i strid med lov om vanvidskørsel.
  • Lejer skal erklære på tro- og love, at lejeren eller andre førere under lejeperioden, ikke vil køre bilen på en sådan måde, at kørslen er i strid med lov om vanvidskørsel (L127), hvorefter politiet vil være berettiget til at beslaglægge og herefter konfiskere køretøjet.
  • Lejer accepterer at være fuldt erstatningsansvarlig overfor udlejer på det lånte/lejede køretøjs værdi plus renter, hvis lejer eller andre førere under lejeperioden, overtræder lov om vanvidskørsel.
  • Lejer skal erklære på tro- og love, at lejeren eller andre førere under lejeperioden, ikke tidligere er straffet for vanvidskørsel eller grovere forseelser af færdselsloven, fx gentagne forseelser, forseelser der har resulteret i frakendelse af kørekortet eller givet fængselsstraf.

   Færdselsloven § 117 ff
   Følgende overtrædelser betragtes som vanvidskørsel:
  • Uagtsom manddrab under særligt skærpede omstændigheder.
  • Uagtsom forvoldelse af betydelig skade på nogens legeme eller helbred under særligt skærpede omstændigheder. 
  • Særlig hensynsløst kørsel.
  • Kørsel med hastighedsoverskridelse på mere end 100 pct. ved kørsel over 100 km i timen.
  • Kørsel med en hastighed på 200 km i timen eller derover.
  • Spirituskørsel med en promille over 2,00 eller derover.

Forsikringsbetingelser

 1. Vores forsikring dækker lejere eller evt. medlejere og ekstra chauffører som angivet i lejekontrakten.

 2. Såfremt lejebilen overdrages til eller køres af en person, der ikke er angivet i lejekontrakten og dermed dækket af forsikringen, forbeholder Oscar sig retten til, at opkræve lejer et administrationsgebyr på 5.000 kr.

 3. Ved enhver skade, skal lejer straks give besked til udlejer herom. Lejerens anmeldelse skal indeholde så fyldige oplysninger som muligt om skaden og de implicerede parter samt vidner. Lejer må ikke træffe aftale om betaling af erstatning eller udførelse af reparation uden udlejers samtykke herom.

 4. Lejer har ved enhver skade, eller ved tyveri af køretøjet, en selvrisiko på op til 5.000 kr. medmindre det fremgår af lejekontrakten, at der er tilkøbt og tegnet en selvrisikoforsikring med en reduceret selvrisiko.

 5. Forsikringen dækker den sikredes erstatningsansvar ved brug af lejebilen som køretøj med de summer, der er fastsat i færdselsloven.

 6. Bortset fra nedennævnte tilfælde, dækker forsikringen enhver skade, der påføres det forsikrede køretøj samt tab af køretøjet ved tyveri. Dækningen omfatter, udover selve køretøjet, desuden også fastgjort tilbehør installeret af køretøjets ejer.

 7. Forsikringen dækker ikke:
  • Ansvar for transporteret gods
  • Kørsel uden for Europa
  • Skader på føreren eller førerens ting
  • Fejltankning af køretøjet, samt evt. følgeskader opstået heraf
  • Skader som følge af jordskælv eller andre naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder samt udløsning af atomenergi
  • Skader opstået, når køretøjet anvendes i strid med justitsministeriets bestemmelser om udlejning uden fører samt når udlejningskøretøjet føres i strid i situationer hvor lejeren har ført udlejningskøretøjet i strid med lejekontraktens bestemmelser
  • Skader der er omfattet af lov om fragtaftaler ved international vejtransport. Udlejer har regres mod enhver, der efter færdselslovens §104 er ansvarlig for skade, og som har forvoldt denne med forsæt.
  • Skader på telefonanlæg såvel faste som bærbare samt udstyr hertil.
  • Skader der alene opstår i og er begrænset til køretøjets mekaniske dele. Sådanne skader omfattes dog af kaskoforsikringen, hvis den er overgået køretøjet ved brand, eksplosion, kortslutning, lynnedslag, tyveri eller hærværk.
  • Skader forvoldt med forsæt eller grov uagtsomhed, jfr. forsikringsaftalelovens §18.
  • Skader der måtte være indtrådt, mens køretøjet blev ført af en person, der ikke havde gyldigt kørekort eller ikke er anført på lejekontrakten som lejer eller medlejer.
  • Skader der er sket fordi bilens fører var påvirket af alkohol, narkotika eller lignende jf. forsikringsaftalelovens §20.
  • Skader opstået ved at køretøjet er blevet ført i strid med lejekontraktens bestemmelser herom. Har udlejer måttet betale en skade, der ikke er omfattet af forsikringen, har udlejningsselskabet regres for de afholdte udgifter.
  • Afsavnsdage - er defineret som dage hvor Oscar ikke kan udleje køretøjet som følge af skader, tyveri af køretøjet eller efterforskning hos politiet.

Forretningsbetingelser

 1. For at leje bil ved Oscar Biludlejning skal der medbringes følgende:
  • Gyldigt kørekort for oplyste fører/førere på lejeaftalen
  • Sygesikringsbevis for oplyste fører/førere på lejeaftalen
  • Betalingskort til betaling af leje samt evt. efterdebetinger i forbindelse med lejen
 2. Betaling:
  Hvis du booker bilen mere end 48 timer før afhentningstidspunktet, betales efter eget valg enten 100% eller 25% af lejeprisen ved booking og det resterende beløb ved afhentning af bilen. Booker du inden for 48 timer før afhentningstidspunktet, eller er totalbeløbet under 500 kr. betales det fulde beløb ved bookingen.
  • Udlejeren kan jf. gældende lovgivning efterdebitere eller ændre transaktionsbeløbet efter underskrift af lejekontrakt.
  • Beløb vedrørende brændstof, ekstra kilometer, selvrisiko ved skader, billeje, parkerings-/færdselsafgifter og andre beløb der vedrører lejen kan efterdebiteres af udlejeren.
 3. Kan jeg annullere min bestilling? 
  Ved afbestilling indenfor 48 timer før afhentningstidspunktet, har Oscar Biludlejning ret til at opkræve det fulde beløb for bookingen. Hvis afbestillingen sker før 48 timer inden afhentning, vil du kun skulle betale 25% af hele bookingen. Flytning af bookinger til en anden udlejningsafdeling, skal ske senest 48 timer inden afhetningstidspunktet. Ved afbestillingen eller spørgsmål omkring dette, kontakt vores kundeservice på tlf. 42909048.

 4. Depositum:
  Depositummets størrelse afhænger typisk af, om du tegner en selvrisikoforsikring eller ej. De enkelte afdelinger fastsætter størrelsen på depositummet i forbindelse med billejen, og det kan som udgangspunkt være på op til 5.000 kr. Depositum reserveres først ved afhentning af lejebilen.
  Bemærk: Mange afdelinger tillader ikke kontant betaling.

 5. Former for leje du kan vælge hos Oscar
  • Almindelig dagsleje
  • Bilabonnement
 6. Bilabonnement kan oprettes ved bookinger på 28 dage eller mere fra bookingens start. Eventuelle gratis lejedage frafalder.

 7. Tilbehør såsom autostole, børnepuder og selepuder, kan lejes mod et gebyr. Korrekt montering af dette er udlejeren ikke ansvarlig for.

 8. Lejebilen skal afhentes til den aftalte tid. Forsinkelse eller udeblivelse fra afhentning giver Oscar ret til at opkræve det fulde beløb. Ligeledes forbeholder Oscar sig retten at opkræve lejens fulde beløb, hvis enten gyldigt kørekort, sygesikringsbevis eller betalingskort ikke medbringes ved afhentning. 

 9. Afleveringen af den lejede bil skal ske til den aftalte tid. 4 timer efter det aftalte afleveringstidspunkt, vil bilen ved manglende aflevering, blive meldt stjålet, og der vil blive opkrævet et gebyr for dette.

 10. Oscar er ikke ansvarlig for bagage eller personer som transporteres i en lejet bil. Oscar fralægger sig ansvaret for alle former for indirekte tab.

 11. Det er forbudt at transportere farligt gods i lejede biler af sikkerhedsmæssige årsager.

 12. Oscar Biludlejning bærer intet ansvar for lejerens forsinkelser ved forsinket eller manglende aflevering af lejebiler. Dermed ydes der ingen kompensation herfor.

 13. Undgå gebyrer i forbindelse med din billeje:
  • Aflever bilen i samme stand som ved modtagelse
  • Aflever bilen til tiden
  • Betal færdsels- og parkeringsafgifter mm.
  • Rygning og dyr er ikke tilladt i lejede biler
  • Gebyrliste i forbindelse med billeje:
  Gebyr Pris
  Forsinket aflevering Fra 300 kr. + ekstra dagsleje
  Afhentning af bil v/manglende aflevering Fra 1000 kr. + 15 kr. pr. km.
  Manglende brændstof Fra 300 kr. + brændstof
  Rengøring af bil Fra 300 kr.
  Vask af bil Fra 200 kr.
  Rygning/dyr i bilen Fra 1200 kr.
  Ikke betalte p-afgifter og bøder Fra 100 kr. + p-afgift/bøde
  Kørsel på genbrugsplads Fra 500 kr. + opkrævning fra genbrugspladsen
 14. Kombination af flere kampagnekoder er ikke mulig.

 15. Ved brug af lejebil til udlandskørsel, skal der tilkøbes en udlandsforsikring. Ved kørsel til udlandet uden udlandsforsikring, har Oscar ret til at opkræve et gebyr på 1500 kr. samt prisen på udlandsforsikringen. Derudover har lejer en selvrisiko ved enhver skade, eller ved tyveri af køretøjet, på op til 5.000 kr.

 16. Opstår der i relation til lejeaftalen tvist eller krav, skal det afgøres efter dansk ret.

 17. Alle betingelser opdateres løbende.

 18. Oscar modtager gerne ris og ros på e-mail: [email protected].

Trailerbetingelser

 1. Traileren må kun føres af lejeren eller evt. medlejere som angivet i lejekontrakten.

 2. Ved leje er udlejeren ikke ansvarlig for skader på personer eller gods opstået i forbindelse med brugen af det lejede.

 3. Ved leje er udlejeren ikke økonomisk ansvarlig for tidstab eller andet tab som lejer måtte påføres som følge af funktionssvigt af det lejede.

 4. Udlejeren er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller indirekte tab på anden vis.

 5. Traileren må ikke fremlejes eller benyttes til befordring af personer, kun til lejerens eget brug.

 6. Traileren skal tilbageleveres til udlejers plads til den aftalte tid som fremgår af lejekontrakten, og i samme stand som ved udlevering.

 7. Udlejer er berettiget til at tilbageholde det evt. indbetalte depositum såfremt lejeren har beskadiget traileren, indtil en opgørelse over reparationens omkostninger foreligger, for herefter at modregne disse omkostninger heri.

 8. Ved modtagelsen af traileren skal lejer kontrollere, at denne er i orden, særligt med hensyn til bremser, signalapparater og lygter samt kunne dokumentere eventuelle fejl og mangler.

 9. Det påhviler lejer at ansvarsforsikre trækkrogen på køretøjet. Dette er ikke en forsikring, der automatisk er omfattet af bilens ansvarsforsikring.

 10. Ved udlandskørsel kræves en særskilt tillægsforsikring. Forhør din udlejer omkring udlandskørsel og omkostninger herved.

 11. Lejer har ved enhver skade, eller ved tyveri af køretøjet, en selvrisiko på op til 5.000 kr. medmindre det fremgår af lejekontrakten, at forsikringen er tegnet med et lavere selvrisikobeløb.

 12. Det er lejers ansvar at være i besiddelse af kørekort, der giver ret til at trække den lejede trailer. Det er yderligere lejers ansvar, at totalvægt for bil og trailer overholdes.

App-betingelser

Særlige betingelser, gældende ved brug af Oscar app'en.

 1. Oscar app'en kan downloades i både App Store og Google Play. App'en hedder Oscar Biludlejning - den er 100% gratis at benytte og det vil den blive ved med at være.

 2. Ved at hente app'en får du med det samme første klasses kundeservice, en detaljeret booking historik, fleksible betingelser og 10% rabat på dagslejen.

 3. Rabatten fra dit medlemskab kan kombineres med evt. kampagnekoder. Dog kan rabatten ikke kombineres med bilabonnement.

 4. Loyalitetspoint tildeles løbende uge +1 uge efter din booking er afsluttet. Du tildeles loyalitetspoint svarende til din bookings totalbeløb, dvs. 100 kr. = 100 point.

 5. Ekstra kilometer som du køber på forhånd, men ikke bruger, omregnes til den værdi som de er købt til, og dem kan du købe ekstra kilometer for på din næste booking. Værdien tilføjes til din profil 24 timer efter afslutning af din booking.

  Har du fx tilkøbt 100 ekstra kilometer til 2,50 kr. pr kilometer, men kun bruger 60 ekstra kilometer i forbindelse med din booking, omregnes værdien af de ubrugte ekstra kilometer (40 x 2,50 kr.) og du vil have 100 kr. tilgode på din konto, som du kan købe ekstra kilometer for på en fremtidig booking.


 6. For hver en ven du inviterer tildeles du og din ven hver 500 gratis point, så snart vedkommende gennemfører en booking via Oscar’s App. Du kan modtage op til 5000 ekstra point pr. kalenderår ved at invitere venner.

 7. Når du uploader billeder af kørekort og selfie, kvitterer vi med 300 point til din profil.

 8. Du kan altid se optjente og afventende point under din historikken på din profil.

 9. Point nulstilles hvert kalenderår, den 1. januar. Det opnåede medlemsniveau beholder du i løbende år samt det efterfølgende kalenderår, hvor du fortsat kan benytte alle fordele.

 10. Lejer skal ved ansøgning om godkendelse til nøglefri bookinger via Oscars app, bekræfte sin identitet ved at uploade billeder af kørekort samt selfie. Fotos af kørekort og selfie godkendes eller afvises af Oscar Biludlejning og opbevares i 365 dage efter at billederne er uploadet, hvorefter de slettes.

 11. Det er Lejers ansvar at sikre, at lejebilens stand er veldokumenteret via skarpe billeder af lejebilens stand i høj kvalitet, der er godt belyst og detaljerede. Såfremt Lejer ikke er i stand til at uploade billeder til bookingen, eller disse ikke uploades i høj kvalitet, god belysning og med en god detaljegrad, henvises der til den af Udlejer beskrevne stand i lejekontrakten, da Lejer afhentede bilen. Lejer er som udgangspunkt ansvarlig for alle ikke-beskrevne skader i kontrakten, som Lejer ikke kan dokumentere, var på bilen ved afhentning.

Abonnements-betingelser

Et Bilabonnement hos Oscar er en abonnementsløsning, hvor du som kunde lejer en bil på månedsbasis. Du kan herunder læse om betingelserne for et bilabonnement, herunder betaling, ansvarsforhold, binding og opsigelse. Første betaling for et bilabonnement skal falde på datoen for oprettelsen af abonnementet, hvorefter betaling vil ske med månedlige mellemrum.

 1. Oprettelse
  Ved oprettelse af et bilabonnement skal kunden godkende vores abonnementsbetingelser såvel som forretningsbetingelser. Et bilabonnement oprettes nemmest ved at bruge vores online booking-formular, hvor kunden kan finde den ønskede bil, se bilens pris og inkluderede km. Herefter kan kunden tilvælge ekstra forsikringer, km og tilbehør, hvis dette er ønsket. Kunden vil herefter blive sendt til betaling, hvorefter abonnementet vil blive oprettet og kunden vil modtage en bekræftelse herom per e-mail.

 2. Betingelser ved oprettelse af bilabonnement
  Når kunden godkender vores abonnementsbetingelser og forretningsbetingelser godkender kunden at Oscar må trække den angive månedlige pris for bilabonnementet på det indtastede kreditkort for varigheden af bilabonnementet. Der fremsendes en faktura ved oprettelse og afslutning af bilabonnementet. Kundeservice kan til enhver tid kontaktes, hvis kunden ønsker at ændre kreditkort på bilabonnementet.

 3. Ansvar og hæftelse
  Ved oprettelse af et bilabonnement forpligter kunden sig til at levere bilen tilbage på datoen for afslutning af bilabonnementet, og i samme stand som ved udlevering af bilen, medmindre andet er aftalt. Derudover forpligter kunden sig til at garantere dækning på det indtastede kreditkort, således betaling sker til tiden.

 4. Opsigelse og binding
  Kunden fastsætter længden af abonnementsperioden ved bestilling, hvor der angives en præcis dato for afslutningen af bilabonnementet. Bilabonnementet opsiges automatisk efter udløbet af denne periode. Ønskes abonnementet forlænget skal kunden kontakte Oscar kundeservice inden abonnementsperioden udløber, hvorefter dette kan aftales. Ønskes abonnementet afsluttet før aftalt tid, kan dette gøres med 30 dages varsel. 

Ved spørgsmål eller ændringer til dit bilabonnement kan du kontakte vores kundeservice på 42909048.

Copyright © Oscar. All rights reserved.