Cookiepolitik

Vi bruger cookies på www.hejoscar.dk for at kunne yde den bedst mulige service til de besøgende på vor website.

En cookie er en datafil, som på websitet gemmer dit it-udstyr. Her anvendes der Google Analytics. Grunden til dette er, at observere og genkende dit it-udstyr, og derved se hvordan du bruger websitet. Nu om dage bruger stort set alle websites cookies, da det ofte er en nødvendighed for at kunne levere en god service. Hos Oscar bruger vi følgende typer cookies på websitet:

Førstepartscookies
Førsteparts Cookies er cookies, der udløber, når internet browseren lukkes. Denne slags cookies har det formål, at den kan genkende dit it-udstyr, huske dit sprogvalg, registrere tidsrummet du er på siden, styring af grafik og identificere dine forespørgsler, når besøgende navigerer på hjemmesiden.

Vedvarende cookies
Vedvarende cookies lagres i op til to år. De registerer de antal gange, besøgende har været på hjemmesiden. Herudover registreres de besøgendes opholdslængde, sprogvalg samt hvordan hjemmesiden tilgås og i forlængelse heraf, om den besøgende er en tilbagevendende bruger af websitet.

Google Analytics-cookies
Google Analytics cookies bruges kun til indsamling af besøgsstatistik på vor hjemmeside. Denne type cookies indsamler informationer om din brug af hjemmesiden, herunder også din IP-adresse. Du kan fravælge Google Analytics cookies ved at trykke her.

Marketing cookies
Marketing Cookies bruges i forbindelse med af følge dine læse- og søgevaner, med henblik på at vise dig målrettet marketing indhold i eksempelvis annoncebanner. Denne type cookies indsamler data, som kan indeholde personlig identificere bare oplysninger. Enhver oplysning, som lagres med brug af denne type cookies, kan muligvis blive delt med en tredjepart. Hvis du ikke ønsker at acceptere ovenstående cookies, så har du mulighed for at indstille din browser til at afvise denne brug af cookies via nedenstående links:

Ovenstående oplysninger er givet i overensstemmelse med bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af og adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr.

Såfremt disse cookie-politik, der er skrevet ovenfor, giver anledning til spørgsmål, er du velkommen til at rette henvendelse på [email protected].

Dine rettigheder
De personoplysninger, som vi behandler, tilhører den der er registreret. Derfor har den registrerede altså også nogle rettigheder. Rettighederne fremgår også i forordningens kapitel 3. Nedenstående er en oversigt over de rettigheder, som du altid har som registreret.

1. Oplysningspligt
I forhold til indsamling af personoplysninger, skal vi som dataansvarlig oplyse den registrerede om en række oplysninger. Som bruger kan du se dine rettigheder nedenfor.

2. Indsigtsret
Som registreret har du ret til at få vor bekræftelse på, om personoplysninger omhandlende dig behandles, og i så fald adgang til personoplysningerne og følgende information.

a) Formålene med behandlingen
b) De berørte kategorier af personoplysninger
c) De modtagere eller kategorier af modtagere, som personoplysningerne er eller vil blive videregivet til, navnlig modtagere i tredjeland eller internationale organisationer.
d) Hvis muligt det påtænkte tidsrum, hvor personoplysningerne opbevares, eller hvis det ikke er muligt, de kriterier, der anvendes til at fastlægge tidsrummet.
e) Retten til at anmode den dataansvarlige om berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling af personoplysninger vedrørende den registrerede eller til at gøre indsigelse mod sådan en behandling.
f) Rette til indgivelse af klage til en tilsynsmyndighed
g) Enhver tilgængelig information om, hvorfra personoplysningerne stammer, hvis ikke de bliver indsamlet hos den registrerede.
h) Forekomsten af automatiske afgørelser, herunder profilering, der er omhandlet i artikel 22, stk 1 og 4, og som minimum meningsfulde oplysninger om logikken heri og betydningen samt de forventede konsekvenser af sådan en behandling for den registrerede.

Hvis personoplysningerne bliver overført til et tredjeland eller en international organisation, har den registrerede ret til at blive underrettet om de fornødne garantier jævnfør artikel 46 i forbindelse med overførslen. Hos Oscar udleverer vi en kopi af personoplysninger, som behandles om dig, såfremt du anmoder om det, så længe kopien ikke krænker andres rettigheder og frihedsrettigheder. For udlevering af yderligere kopier opkræves der et rimeligt gebyr baseret på de administrative omkostninger, som en sådan sag vil have. Medminder der anmodes om andet, vil oplysninger blive udlveret i en almindelig anvendt elektronisk form. 

3. Berigtigelse
Hvis vi har de registrerede urigtige oplysninger om dig, så har du retten til at få oplysninger berigtiget.

4. Ret til at blive glemt
Herudover har du ret til at få dine personoplysninger slettet, og vi har pligt til at slette dine personoplysninger uden unødig forsinkelse, hvis et af nedenstående forhold gør sig gældende: 

a) Personoplysningerne er ikke længere nødvendige til opfyldelse af de formål, som de blev indsamlet til eller på anden vis behandlet.
b) Du trækker det samtykke, der er grundlaget for behandlingen tilbage og der heller ikke er et andet retsgrundlag for behandlingen.
c) Du gør indsigelse mod behandlingen jævnfør artikel 21, stk 1, og der foreligger ikke legitime grunde til behandlingen, der går forud for indsigelsen, eller at du gør indsigelse mod behandlingen jævnfør artikel 21, stk 2.
d) Personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt
e) Personoplysningerne skal slettes for overholdelse af en retlig forpligtelse i EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, som vi hos Oscar er underlagt. 
f) Personoplysningerne er blevet indsamlet i forbindelse med udbud af informationssamfundstjenester der omhandler artikel 8, stk 1.

Hvis vi har offentliggjort personoplysninger og vi derfor er forpligtet til at slette oplysninger, træffes dette under hensyntagen til den teknologi, som er tilgængelig, og omkostningerne ved implementeringen, rimelige foranstaltninger, herunder tekniske foranstaltninger, for at underrette de dataansvarlige, som behandler personoplysningerne, om, at du har anmodet disse dataansvarlige om at slette alle link til eller kopier eller gengivelser af de pågældende personoplysninger. Ovenstående finder imidlertid ikke anvendelse i det omfang behandlingen er nødvendig:

a) for at udøve retten til ytrings- og informationsfrihed
b) for at overholde en retlig forpligtelse, der kræver behandling i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, og som vi er underlagt, eller for at udføre en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt
c) af hensyn til samfundsinteresser på folkesundhedsområdet i overensstemmelse med artikel 9, stk. 2, litra h) og i), samt artikel 9, stk. 3
d) Til arkiv formål i samfundets interesse, til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål i overensstemmelse med artikel 89, stk. 1, i det omfang den rettighed, der er omhandlet i stk. 1, sandsynligvis vil gøre det umuligt eller i alvorlig grad hindre opfyldelse af denne behandling, eller
e) For, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

5. Begrænsning af behandling
Du har ret til at vi begrænser vores behandling af dine oplysninger, hvis et af følgende forhold gør sig gældende:

a) Rigtigheden af personoplysningerne bestrides af dig, i perioden indtil vi har haft mulighed for at fastslå, om personoplysningerne er korrekte
b) Behandlingen er ulovlig, og du modsætter dig sletning af personoplysningerne og i stedet anmoder om, at anvendelse heraf begrænser 
c) Vi ikke længere har brug for personoplysningerne til behandlingen, men de er nødvendige for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares
d) Du har gjort indsigelse mod behandlingen i medfør af artikel 21, stk. 1, i perioden mens det kontrolleres, om vores legitime interesser går forud for dine legitime interesser.

Hvis behandling er blevet begrænset i medfør af ovenstående, må sådanne personoplysninger, bortset fra opbevaring, kun behandles med den dit samtykke eller med henblik på, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en anden fysisk eller juridisk person eller af hensyn til Unionens eller en medlemsstats vigtige samfundsinteresser. Hvis du har opnået begrænsning af behandling, så underrettes du af os inden begrænsningen af behandlingen ophæves.

6. Underretningspligt i forbindelse med sletning eller berigtigelse

Vi underretter hver modtager, som dine personoplysningerne er videregivet til, om enhver berigtigelse eller sletning af personoplysningerne eller begrænsning af behandling, der er udført i henhold til afsnit 1.3, 1.4 eller 1.5 medmindre dette viser sig umuligt eller er uforholdsmæssigt vanskeligt. Vi oplyser dig om disse modtagere, hvis du anmoder herom.

7. Dataportabilitet

Du har ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at modtage personoplysninger om dig selv, som du har givet til os. Du har også ret til at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig uden hindring fra os når:

a) Behandlingen er baseret på dit samtykke, eller på vores kontrakt og 
b) Behandlingen foretages automatisk.

Når du udøver din ret til dataportabilitet i henhold til ovenstående har du ret til at få transmitteret personoplysningerne direkte fra os til en anden, hvis det er teknisk muligt. Denne ret berører ikke retten til at blive glemt. Denne ret til dataportabilitet finder ikke anvendelse på behandling, der er nødvendig for udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som vi har fået pålagt. Denne ret til dataportabilitet må heller ikke krænke andres rettigheder eller frihedsrettigheder. 

8. Ret til indsigelse

Du har til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din særlige situation, at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger, som er baseret på artikel 6, stk. 1, litra e) om samfundsinteresse eller f) om vores legitime interesse, herunder profilering baseret på disse bestemmelser.

Såfremt du gør indsigelse, må vi ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre vi påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. Hvis du gør indsigelse mod vores behandling med henblik på direkte markedsføring, må personoplysningerne ikke længere behandles til dette formål. Senest på tidspunktet for den første kommunikation med dig skal du udtrykkeligt gøres opmærksom på ovenstående ret, og oplysninger herom skal meddeles klart og adskilt fra alle andre oplysninger.

Hvis dine personoplysninger behandles med henblik på videnskabelige eller historiske forskningsformål eller statistiske formål i henhold til forordningens artikel 89, stk. 1, har du ret til af grunde, der vedrører din særlige situation, at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger, medmindre behandlingen er nødvendig for at udføre en opgave i samfundets interesse.

9. Automatiske afgørelser, herunder profilering

Du har ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering, som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker dig. Dette finder dog ikke anvendelse, hvis afgørelsen: 

a) Er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt mellem den registrerede og en dataansvarlig
b) Er hjemlet i EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret, som vi er underlagt, og som også fastsætter passende foranstaltninger til beskyttelse af dine rettigheder og frihedsrettigheder samt legitime interesser, eller 
c) Er baseret på den dit udtrykkelige samtykke.

Såfremt vi anvender automatiske afgørelser i de i b) og c) nævnte tilfælde, så gennemfører vi passende foranstaltninger til at beskytte dine rettigheder og frihedsrettigheder samt legitime interesser, i det mindste din ret til menneskelig indgriben fra vores side, til at fremkomme med dine synspunkter og til at bestride afgørelsen. De automatiske afgørelser må ikke baseres på følsomme personoplysninger, medmindre artikel 9, stk. 2, litra a) eller g), finder anvendelse, og der er indført passende foranstaltninger til beskyttelse af dine rettigheder og frihedsrettigheder samt legitime interesser.

10. Begrænsninger

EU-ret eller dansk ret, som vi eller databehandleren er underlagt, kan ved lovgivningsmæssige foranstaltninger begrænse rækkevidden af de forpligtelser og rettigheder, som du har i henholdt til ovenstående, når en sådan begrænsning respekterer det væsentligste indhold af de grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder og er en nødvendig og forholdsmæssig foranstaltning i et demokratisk samfund af hensyn til: 

a) statens sikkerhed
b) forsvaret
c) den offentlige sikkerhed
d) forebyggelse, efterforskning, afsløring eller retsforfølgning af strafbare handlinger eller fuldbyrdelse af strafferetlige sanktioner, herunder beskyttelse mod og forebyggelse af trusler mod den offentlige sikkerhed
e) andre vigtige målsætninger i forbindelse med beskyttelse af Unionens eller en medlemsstats generelle samfundsinteresser, navnlig Unionens eller en medlemsstats væsentlige økonomiske eller finansielle interesser, herunder valuta-, budget- og skatteanliggender, folkesundhed og social sikkerhed
f) beskyttelse af retsvæsenets uafhængighed og retssager
g) forebyggelse, efterforskning, afsløring og retsforfølgning i forbindelse med brud på etiske regler for lovregulerede erhverv
h) kontrol-, tilsyns- eller regulering funktioner, herunder opgaver af midlertidig karakter, der er forbundet med offentlig myndighedsudøvelse i de tilfælde, der er omhandlet i forordningens artikel 23, stk. 1, litra a)-e) og g)
i) beskyttelse af den registrerede eller andres rettigheder og frihedsrettigheder
j) håndhævelse af civilretlige krav